Kapitel 1 Föreningen

$1 Namn
Föreningens namn är Animéföreningen i Skövde Högskola, förkortat AFISH
$2 Säte
Föreningens säte är Skövde.
$3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.
$4 Syfte
Föreningens syfte är att bredda synen på och kunskapen om det animerade kulturarvet från Östasien.
$5 Oberoende
Föreningen är religlöst och politiskt obunden.

Kapitel 2 Styrelsen

§1 Komposition
Styrelsen består av Ordförande, Kassör och Sekreterare, däröver kan Vice Ordförande och upp till fyra (4) andra Ledamöter, med eller utan specifikt uppdrag, tillsättas. Alla medlemmar är valbara till styrelsen
§2 Åtaganaden
Styrelsens uppdrag är att sköta föreningens löpande verksamhet, föra medlemslista, hålla möten, söka bidrag, och sköta övrig föreningsverksamhet.
§3 Firmateckning och konto
Ordförande och kassör är föreningens firmatecknare var för sig, och ska därför också ha tillgång till föreningens konto

Kapitel 3 Möten

§1 Årsmöte
§1 Årsmöte hålls i slutet av varje verksamhetsår, senast 31 juli. Kallelse ska skickas ut av avgående styrelse till samtliga medlemmar senast tre (3) veckor innan mötet. Årsmötet väljer ny styrelse, revisor, och hanterar redovisning av föregående verksamhetsår, ansvarsfrihet för avgående styrelse, planering för kommande verksamhetsår, samt motioner, propositioner och övriga frågor från föreningens medlemmar. Alla närvarande medlemmar har yttrande- och rösträtt. Mötet är behörigt då en majoritet av styrelsen är närvarande och minst fem (5) föreningsmedlemmar är närvarande inklusive styrelsemedlemmarna.
§2 Stormöte
Stormöte kallas vid behov från styrelsen eller revisorn, kallelsen skickas ut av styrelsen till samtliga medlemmar senast tre (3) veckor innan mötet. Stormötet behandlar de frågor som framgick i kallelsen. Alla närvarande medlemmar har yttrande- och rösträtt. Mötet är behörigt då en majoritet av styrelsen är närvarande och minst fem (5) föreningsmedlemmar är närvarande
§3 Styrelsemöte
Styrelsemöten kallas av Ordförande. Alla medlemmar är välkomna och har yttranderätt, dock har endast styrelsen rösträtt. Mötet är behörig då en majoritet av styrelsen närvarar
§4 Röstetal
Alla beslut tas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör mötets ordförande.

Kapitel 4 Verksamheten

§1 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 augusti till 31 juli.
§2 Aktivitetsansvar
Minst en styrelsemedlem ska ansvara för och närvara vid alla föreningens aktiviteter

Kapitel 5 Medlemmar

§1
Alla är välkomna att bli medlemmar, medlemsavgift beslutas på Årsmöte, medlemskapet gäller från tecknande fram till slutet av nästkommande vår- eller hösttermin vid Högskolan i Skövde, kontaktuppgifter till medlemmar hanteras av styrelsen

Kapitel 6 Övrigt

§1 Stadgeändring
Föreningens stadgar kan endast ändras på Årsmöte eller på ett Stormöte som behandlar stadgefrågor
§2 Upplösning
Beslut om upplösning kan endast tas på Årsmöte eller ett specifikt kallat Stormöte. Vid upplösning ska föreningens kvarvarande tillgångar användas för en avslutningsfest eller sittning som föreningen arrangerar. Eventuellt övriga tillgångar därefter ska lottas ut bland föreningens medlemmar